Zenerdiode | 1.3W | 2.7V

ZPY-2V7
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 3.3V

ZPY-3V3
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 3.9V

ZPY-3V9
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 4.3V

ZPY-4V3
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 4.7V

ZPY-4V7
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 5.1V

ZPY-5V1
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 5.6V

ZPY-5V6
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 6.2V

ZPY-6V2
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 6.8V

ZPY-6V8
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 7.5V

ZPY-7V5
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 8.2V

ZPY-8V2
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 9.1V

ZPY-9V1
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 10V

ZPY-10V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 11V

ZPY-11V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 12V

ZPY-12V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 13V

ZPY-13V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 15V

ZPY-15V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 16V

ZPY-16V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 18V

ZPY-18V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 20V

ZPY-20V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 22V

ZPY-22V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 24V

ZPY-24V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 27V

ZPY-27V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 30V

ZPY-30V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 33V

ZPY-33V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 39V

ZPY-39V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 43V

ZPY-43V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 47V

ZPY-47V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 51V

ZPY-51V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 56V

ZPY-56V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 62V

ZPY-62V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 68V

ZPY-68V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 75V

ZPY-75V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel

Zenerdiode | 1.3W | 82V

ZPY-82V
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel