Zenerdiode | 1.3W | 2.7V

Vishay
ZPY-2V7
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 360 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 3.3V

Vishay
ZPY-3V3
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 300 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 3.9V

Vishay
ZPY-3V9
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 290 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 4.3V

Vishay
ZPY-4V3
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 250 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 4.7V

Vishay
ZPY-4V7
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 215 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 5.1V

Vishay
ZPY-5V1
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 200 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 5.6V

Vishay
ZPY-5V6
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 190 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 6.2V

Vishay
ZPY-6V2
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 170 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 6.8V

Vishay
ZPY-6V8
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 155 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 7.5V

Vishay
ZPY-7V5
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 140 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 8.2V

Vishay
ZPY-8V2
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 130 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 9.1V

Vishay
ZPY-9V1
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 120 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 10V

Vishay
ZPY-10V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 105 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 11V

Vishay
ZPY-11V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 97 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 12V

Vishay
ZPY-12V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 88 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 13V

Vishay
ZPY-13V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 79 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 15V

Vishay
ZPY-15V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 71 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 16V

Vishay
ZPY-16V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 66 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 18V

Vishay
ZPY-18V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 62 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 20V

Vishay
ZPY-20V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 56 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 22V

Vishay
ZPY-22V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 52 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 24V

Vishay
ZPY-24V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 47 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 27V

Vishay
ZPY-27V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 41 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 30V

Vishay
ZPY-30V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 36 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 33V

Vishay
ZPY-33V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 33 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 39V

Vishay
ZPY-39V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 28 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 43V

Vishay
ZPY-43V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 26 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 47V

Vishay
ZPY-47V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 23 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 51V

Vishay
ZPY-51V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 21 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 56V

Vishay
ZPY-56V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 19 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 62V

Vishay
ZPY-62V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 16 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 68V

Vishay
ZPY-68V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 15 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 75V

Vishay
ZPY-75V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 14 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm

Zenerdiode | 1.3W | 82V

Vishay
ZPY-82V
  Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
zenerdiode
Vermogen: 1.3 WIz: 12 mABehuizing: DO41
Afmeting: Ø 2.5 x 4 mm