Hieronder treft u in samengevatte vorm onze leveringsvoorwaarden aan.

 • Bij alle artikelen staat de prijs inclusief B.T.W. vermeld.
 • Alle prijzen zijn in EURO(€).
 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten in Nederland.
 • Wij verzenden ook naar België u kunt hierbij vooruit betalen of met PayPal.
 • Deze condities zijn anders. I.v.m. grootte en gewicht van de verzending gelden hiervoor andere tarieven.
 • Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Bestellingen uitsluitend per e-mail of per post.
 • De producent van hardware en software is altijd aansprakelijk voor de werking en kwaliteit van het product.
 • Garantiebepalingen van leveranciers wordt 1 op 1 overgenomen.
 • Afbeeldingen op de website zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het werkelijke product.
 • De voorraad indicatie geeft alleen aan welk producten er normaal in de winkel aanwezig.
 • De indicatie geeft de werkelijke voorraad niet aan.
 • Er geldt geen minimum ordergrootte.

 

Algemene voorwaarden webshop Elektro-Rama

Algemene Voorwaarden van Elektro-Rama, gevestigd te [Den Helder].
Versie geldig vanaf [29-01-2011]

Artikel 1. Algemeen:
1.1 Onder 'Elektro-Rama' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Elektro-Rama
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Elektro-Rama
        voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing,
        indien Elektro-Rama voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of
        bedingen van derden niet door Elektro-Rama erkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules
        zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
        bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn
        zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en
        de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten:
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Elektro-Rama.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Elektro-Rama eerst na schriftelijke
        bevestiging. Feitelijke uitvoering door Elektro-Rama of een door Elektro-Rama verzonden
        factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze
        schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Elektro-Rama en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Elektro-Rama gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Elektro-Rama kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren
        te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
        verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
        overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging:
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Elektro-Rama garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden,
        tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen,
        heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de
        prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering:
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden
        van bestelde zaken kan Elektro-Rama verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde
        zaken vindt plaats op het bij Elektro-Rama bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard,
        en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer
        gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
        noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van Elektro-Rama zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Elektro-Rama
        geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de
        vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering,
        behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van
        beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer
        op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd:
5.1 Een door Elektro-Rama opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn.
        De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Elektro-Rama zijn,
        waarna Elektro-Rama zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Elektro-Rama (opdrachtnemer) bestellingen
        met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het
        bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging,
        of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument
        (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het
        recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding:
6.1 Onverminderd de rechten van Elektro-Rama op basis van de wet is Elektro-Rama gerechtigd door
        middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel
        of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer
        indien na het sluiten van de overeenkomst aan Elektro-Rama omstandigheden ter kennis komen die
        Elektro-Rama goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen
        of indien Elektro-Rama bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor
        de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van
        faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling,
        liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of
        inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Elektro-Rama
        zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn
        dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar
        wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Elektro-Rama bevoegd de
        overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Elektro-Rama,
        indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van
        7 werkdagen met opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
        Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van
        deze termijn de geleverde zaken niet aan Elektro-Rama heeft teruggezonden, is de koop een feit.
        De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen
        na aflevering melding te maken bij Elektro-Rama. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken
        tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs
        van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
        Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende
        documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige
        wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van
        hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Elektro-Rama na ontvangst en controle van de terugontvangen
        zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de
        complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. 6.4 
        Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken
.

Artikel 7. Overmacht:
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
        alle omstandigheden, waarop Elektro-Rama geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of
        onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Elektro-Rama en/of toeleveranciers,
        storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of
        wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
        intreedt nadat Elektro-Rama de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Elektro-Rama niet mogelijk
        is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat
        geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Elektro-Rama bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
        of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
        het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
        een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
        waarde heeft.

Artikel 8. Garantie:
8.1 Elektro-Rama biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant
        van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen
        aan te tasten.
8.2 Elektro-Rama is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke
        individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de
        afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending
        aan Elektro-Rama) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Elektro-Rama. Eventuele gebreken of
        verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Elektro-Rama
        schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking
        (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na
        constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na
        constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Elektro-Rama gegrond worden bevonden, zal Elektro-Rama naar haar
        keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding
        treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Elektro-Rama en mitsdien het bedrag der schadevergoeding
        steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Elektro-Rama)
        tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Elektro-Rama gedekte bedrag.
        Iedere aansprakelijkheid van Elektro-Rama voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen
        aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade
        wegens gederfde winst.
8.5 Elektro-Rama is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste
        roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien:
        A) en zolang de afnemer jegens Elektro-Rama in gebreke is;
        B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken.
        C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
           behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Elektro-Rama en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
        D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal
           stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling via de webshop middels IDEAL of  door vooruit betaling plaats te vinden.
      Betaling in termijnen  is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment e
        en rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de        
        wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van        
        Elektro-Rama en de verplichtingen van de afnemer jegens Elektro-Rama onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien Elektro-Rama haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15%
        van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.5 Indien Elektro-Rama kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
        komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door Elektro-Rama aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Elektro-Rama zolang
        de afnemer de vorderingen van Elektro-Rama uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige
        overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of
        gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Elektro-Rama wegens
        tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen
        ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door Elektro-Rama geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van
        een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze
        te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Elektro-Rama of een door Elektro-Rama
        aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Elektro-Rama haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen
        te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen
        of doen gelden, is de afnemer verplicht Elektro-Rama zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
        hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
        brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
        inzage te geven aan Elektro-Rama.

Artikel 11. Privacy
11.1 Elektro-Rama respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de
        informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Elektro-Rama
        niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Elektro-Rama kan worden afgeleid,
        wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Elektro-Rama (en al haar dochterondernemingen
        en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken.
        Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het
        productportfolio van Elektro-Rama. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Elektro-Rama is gerechtigd
        informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het
        openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te
        spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Elektro-Rama, andere gebruikers
        van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. 
        Elektro-Rama is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn
        dat de wet dit vereist.
11.3 Elektro-Rama verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers
        van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.
        Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Elektro-Rama
        geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
  
Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige
        rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door Elektro-Rama geleverde zaken of diensten,
        zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Elektro-Rama
        en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot
        elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
        Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Elektro-Rama is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.