Het vijfde IPCC klimaat rapport
 
Het Planbureau voor de Leefomgeving en het KNMI hebben de bijna vijfduizend pagina’s tellende rapporten van het vijfde IPCC Assessment Report teruggebracht naar een samenvattend, Nederlandstalig rapport van 134 pagina’s.
Dit rapport biedt niet alleen een handzaam overzicht van de stand van zaken van de klimaatwetenschap, maar geeft daarnaast ook inzicht in de gevolgen voor Nederland.

De IPCC-rapporten uit 2013 en 2014 - opgesteld door 235 wetenschappers - geven gedetailleerd uitleg over onder meer het klimaatsysteem, de wetenschappelijke inzichten in klimaatverandering, de risico’s en effecten ervan,
de mogelijkheden voor aanpassingen maar ook over maatregelen om klimaatverandering te beperken.
 
Rapport WG1
 
Rapport WG2
 
Rapport WG3
 
Synthese rapport
 
Het IPCC rapport is onderverdeeld in vier hoofdstukken:

In hoofdstuk 1 vatten we het rapport van IPCC-Werkgroep I samen. We laten zien hoe het klimaatsysteem werkt,
hoe de mens via de uitstoot van broeikasgassen het klimaat verandert en welke klimaatscenario’s voor de toekomst worden geschetst. Om de mondiale klimaatverandering te vertalen naar Nederland geven we de belangrijkste
karakteristieken van de KNMI’14-klimaatscenario’s.

Hoofdstuk 2 gaat over het rapport van IPCC-Werkgroep II, over de effecten en de risico’s van klimaatverandering en
de mogelijkheden tot aanpassing daaraan. We geven een kort overzicht van de klimaateffecten in Nederland en de wijze waarop Nederland zich daaraan aanpast via het Deltaprogramma en de komende Nationale Adaptatie Strategie.

In hoofdstuk 3 schetsen we op basis van het rapport van IPCC-Werkgroep III de mondiale trends ten aanzien van de broeikasgassen, en hoe deze trends kunnen worden beïnvloed door de broeikasgassen terug te dringen (‘emissiereductie’). Ook duiden we de emissieVerantwoordingpaden per sector en de betekenis voor het
Nederlandse beleid, waarbij we de bevindingen onder andere leggen naast die van de Nationale Energieverkenning 2014.

In hoofdstuk 4, de samenvatting van het IPCC-Syntheserapport, richten we ons op een aantal belangrijke overstijgende thema’s die in dit rapport aan de orde komen: risico’s die samenhangen met onomkeerbare omslagen op mondiale en regionale schaal, beleidsbenaderingen voor mitigatie en adaptatie en de aansluiting op duurzame ontwikkeling.

bron: KNMI & PBL (2015), Klimaatverandering. Samenvatting van het vijfde IPCCassessment en een vertaling naar Nederland, Den Haag / De Bilt: PBL / KNMI